Statut SKE

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 W CZĘSTOCHOWIE

1. SKE w Szkole Podstawowej nr 31 jest stowarzyszeniem dla uczniów
zainteresowanych edukacją europejską.
2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 31, ul. PCK 18.
3. Klub tworzą uczniowie klas IV - VI oraz nauczyciele.

I. CELE KLUBU


a) informowanie młodzieży szkolnej o działaniach na rzecz integracji europejskiej,
b) poszerzenie wiedzy na temat Europy (różne aspekty: geografia, historia, kultura, gospodarka, itd.),

c) nawiązywanie kontaktów ze szkołami z krajów Unii Europejskiej i nie tylko
d) pogłębianie wiedzy o instytucjach europejskich oraz innych organizacjach międzynarodowych,
e) budowanie wśród uczniów poczucia własnej godności w oparciu o wartości duchowe, o tradycje europejskie, ojczyste i regionalne  oraz świadomość językową,
f) zachęcenie odpowiednich instytucji do pomocy w szerzeniu informacji o Europie, krajach członkowskich Unii, dziedzictwie kulturowym i środowisku naturalnym,
g) rozbudzanie wśród uczniów wzajemnej tolerancji i szacunku,
h) kształtowanie postaw pro europejskich przy jednoczesnym propagowaniu historii i kultury regionalnej,
i) tworzenie ośrodka informacji o Europie (biblioteczka europejska, gazetki ścienne, kącik Comeniusa, dodatek „Młody Europejczyk" do gazetki szkolnej „Z Plecaka Uczniaka").

II. ZADANIA KLUBU


a) organizowanie spotkań informacyjnych, konkursów różnego rodzaju akcji, mających na celu promowanie edukacji europejskiej,

b) promowanie w szkole i w środowisku Programu Partnerskie Projekty Szkół Program Comenius 
c) gromadzenie materiałów informacyjnych, dotyczących Polski, regionu i najbliższego środowiska oraz państw członkowskich Unii (teczki i albumy o każdym z państw Unii ),
d) opracowywanie własnych materiałów szkoleniowych, referatów, sprawozdań do naszej gazetki szkolnej „Z Plecaka Uczniaka" oraz dodatki "Młodzi Europejczycy"
e) prowadzenie badań opinii w środowiskach młodzieżowych na temat integracji europejskiej,
f) nawiązywanie kontaktów z klubami działającymi przy innych szkołach (prowadzenie wymiany informacji i dokumentacji),
g) współpraca z Częstochowskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Europejskich oraz Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej
h) współpraca z Fundacją im. Roberta Schumana,
i) promocja strony internetowej o SKE - projekt pod hasłem „Internetem do Europy",
j) upowszechnianie idei integracji europejskiej - organizacja i obchody Dnia Europy.

III Zarząd Klubu
a) nauczyciele opiekunowie,
b) przewodniczący,
c) I i II zastępca,
d) kronikarze
 
IV. SPOTKANIA KLUBU

1. Termin i miejsce spotkań Klubu określane są na bieżąco przez zarząd i opiekunów.
2. Na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym uczniowie poznają plan pracy klubu, który przedstawiany jest do
zatwierdzenia Dyrekcji Szkoły.